executive-nrc

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่า
ตอบแทน (NRC)
Slider

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นางพรนิภา เริงหิรัญ

ประธาน

นายปรีชา เปล่งผิว

กรรมการ

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์

กรรมการ