Vision-th

วิสัยทัศน์ & พันธกิจ
Slider

วิสัยทัศน์

เราคือผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่สร้างสรรค์นวัตกรรม สินค้าและบริการ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองทุกรูปแบบการใช้ชีวิต โดยส่งมอบสังคมคุณภาพพร้อมความสุข อย่างยั่งยืน

พันธกิจ

- พัฒนาคุณภาพสินค้าบริการและองค์กร ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
- ใส่ใจความต้องการของลูกค้าในทุกระดับราคา และทุก generation
- สร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน ร่วมกับ ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงาน

เป้าหมายในการดำเนินธุรกิจ

บริษัทกำหนดอัตราการเพิ่มขึ้นของรายได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ20 ของปีก่อนและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ