executive-RMT

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง (RMT)
Slider

คณะทำงานบริหารความเสี่ยง

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์

ประธาน

นายอดิศักดิ์ ชูขวัญ

คณะทำงาน

นายเอก งามจิรัฐิติกา

คณะทำงาน

นางสุรีย์ พิมสิริธนชัย

คณะทำงาน

นายจักรพงษ์ ปราชญ์นคร

คณะทำงาน

นายจิรภัทร แสวงทรัพย์

คณะทำงาน

นายวีระพร สุขอ่อน

คณะทำงาน