hiexecutive

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

Slider

คณะกรรมการบริษัท

นายปวิณ ชำนิประศาสน์

ประธาน

นายไพฑูรย์ รักษ์ประเทศ

รองประธาน

นางพรนิภา เริงหิรัญ

กรรมการ

นายปรีชา เปล่งผิว

กรรมการ

นายอรรถปวิทย์ มโนธรรมรักษา

กรรมการ

นายรณฤทธิ์ ฐิติสุริยารักษ์

กรรมการ

นางสาวปุณิกา มโนธรรมรักษา

กรรมการ